Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

De Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Secretariaat Vrienden van de Kerstgroep Nederland
Lansing 28
2923 BD Krimpen aan de IJssel
secretaris@vriendenvandekerstgroep.nl

De penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Vrienden van de Kerstgroep.
Hij/zij is te bereiken via penningmeester@vriendenvandekerstgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vereniging Vrienden van de Kerstgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich als lid of donateur zich bij onze vereniging heeft aangemeld en deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam of naam van de organisatie
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via penningmeester@vriendevandekerstgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Vrienden van de Kerstgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw (contributie)betaling
  • Verzenden van verenigingsblad De Kerstgroep

Geautomatiseerde besluitvorming
De Vereniging Vrienden van de Kerstgroep neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Vrienden van de Kerstgroep) tussen zit.

Vereniging Vrienden van de Kerstgroep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Met de leverancier van deze software is een afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten, die op aanvraag ingezien kan worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vereniging Vrienden van de Kerstgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle beschikbaar gestelde gegevens worden gedurende het lidmaatschap bewaard, met inbegrip van het laatste volledige kalenderjaar waarin het lidmaatschap beëindigd wordt of zoveel langer als door de wetgever verlangd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging Vrienden van de Kerstgroep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vereniging Vrienden van de Kerstgroep gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, wat betekent dat u het lidmaatschap ook beëindigt. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Vrienden van de Kerstgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@vriendevandekerstgroep.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Vereniging  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende web adres:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Vrienden van de Kerstgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via penningmeester@vriendenvandekerstgroep.nl